QZ_old.jpg
內為城衙:泉州衛

外為子城(三 里) :行春門(東)、肅清門(西)、崇陽門(南)、泉門山(北)。

又外為羅城(二十里) :仁風門(東) 、義成門(西) 、德濟/鎮南門(南)、朝天門(北) 、
南薰/通淮門(東南) 、臨漳門(西南) 、通津門、甕門。

郡書院: 泉山書院、歐陽書院、石井書院、一峰書院。